1. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

  1. Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.strechy-eshop.sk (ďalej len ako „Internetový obchod“) sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z.z., o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“), zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len ako “VOP“).
  2. Prevádzkovateľom Internetového obchodu a poskytovateľom tovarov a služieb v ňom ponúkaných BH-Therm, spol. s r.o., so sídlom Víťazná 242/24, 958 04 Partizánske, IČO: 44 468 334, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro vložka č. 20874/R  (ďalej len ako „Predávajúci“).
  3. Tieto VOP sú viazané na nákup v Internetovom obchode. Odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára  zákazník vyjadruje, že si VOP v plnom rozsahu prečítal, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.
  4. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach Internetového obchodu.
  5. Kupujúcim je každý návštevník Internetového obchodu, ktorý prostredníctvom Internetového obchodu nakupuje tovary alebo používa služby ponúkajúce Predávajúcim.
  6. Spotrebiteľom  je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
 1. Objednávka

  1. Objednávka vzniká procesom objednávania v Internetovom obchode, a to výberom tovarov alebo služieb Kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné v objednávke vyplniť požadované údaje a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
  2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre Kupujúceho záväznou.
  3. Potvrdením objednávky zo strany Predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Od okamihu potvrdenia objednávky Kupujúcim je Kupujúci viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru alebo služby.
  4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v Internetovom obchode automaticky vygenerovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky Internetovým obchodom. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky v zmysle odseku 2.3 týchto VOP.
  5. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 1. Platobné podmienky

  1. Objednaný tovar alebo služby je možné uhradiť nasledovnými spôsobmi:
   1. Platba prevodom na predfaktúru
   2. Platba na dobierku; Kuriérska spoločnosť GEIS
   3. Platba pri osobnom prevzatí na predajni
 1. Dodacie podmienky

  1. Predávajúci je povinný Kupujúcemu dodať objednaný tovar alebo službu do tridsiatich (30) dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak alebo ak je pri tovare alebo službe uvedená dlhšia dodacia lehota.
   1. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaný doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku, návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
   2. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
    1. Kuriérskej spoločnosti Geis (Cena sa prepočítava podľa hmotnosti Balíka)
    2. Osobný odber na prevádzke
 1. Odstúpenie od zmluvy

  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru, ktorý je predmetom zmluvy prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej VOP alebo v cene, ktorá je uvedená v Internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti Kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať a v prípade, že bola zaplatená akákoľvek záloha za takýto tovar, vrátiť mu už zaplatenú zálohu v lehote do 14 dní odo dňa oznámenia o odstúpení od zmluvy, a to prevodom na účet určený Kupujúcim.
   1. Spotrebiteľ je bez uvedenia dôvodu oprávnený odstúpiť od zmluvy do štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.Odstúpenie od zmluvy je možné prostredníctvom písomného prehlásenia o odstúpení od zmluvy.
   2. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby vymedzené v § 7 ods. 6 písm. a) až l) Zákona.
   3. Spotrebiteľ je v prípade odstúpenia od zmluvy povinný doručiť tovar kompletný, vrátane celej dokumentácie, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný, a to  najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odporúča sa tovar poistiť. Tovar vrátený Predávajúcemu prostredníctvom  dobierky nebude Predávajúcim prevzatý.
   4. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, avšak nie skôr ako mu bol doručený tovar.Náklady na vrátenie tovaru znáša Spotrebiteľ.
   5. V prípade, že Kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí Predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa Kupujúci uhradiť Predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru.
 1. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho

 1. Predávajúci je povinný:
  1. dodať Kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  2. spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru.
 2.  Kupujúci je povinný:
  1. prevziať objednaný tovar,
  2. zaplatiť Predávajúcemu za tovar dohodnutú kúpnu cenu,
  3. prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
  4. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil Kupujúci pracovníkovi prepravy, nebudú Predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude Kupujúcemu poskytnuté.
 1. Ochrana osobných údajov

  1. Osobné údaje poskytnuté Kupujúcim sú Predávajúcim spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné a budú použité Predávajúcim iba zaúčelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s Kupujúcim a pre účely marketingových akcií Predávajúceho a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe apod., s výnimkou poskytnutia týchto údajov za účelom doručenia tovaru alebo služieb.
  2. Kupujúci prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom Internetového obchodu, pri registrácii na Internetovom obchodealebo iným vhodným spôsobom.
  3. Kupujúci zaslaním objednávky vyhlasuje, že dáva Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním a spracovaním osobných údajov na účely splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a s využitím pre marketingové účely Predávajúceho. Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania so spracúvaním osobných údajov.
 1. Zmluvná pokuta

  1. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške desať percent (10 % ) z hodnoty zásielky v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť Predávajúcemu alebo bol vyzvaný Predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal.
  2. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady Predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.
  3. Nároky vyplývajúce z práv na náhradu škody ostávajú zachované.
 1. Záverečné ustanovenia

  1. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.
   1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke Internetového obchodu. V prípade zmeny VOP alebo reklamačného poriadku, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom všeobecných obchodných podmienok platných v momente odoslania objednávky Kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke Internetového obchodu.
   2. Prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené podľa platného práva Slovenskej republiky a pred súdmi Slovenskej republiky.
   3. Tieto VOP a reklamačný poriadok sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu Kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke Internetového obchodu.
   4. Tieto VOP vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1.1.2018
   5. Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.